examensarbetet och hur resultatet kommer att användas. 6.1 Reflektion över etiska aspekter Skriv en reflektion över en eller flera av aspekterna i listan nedan eller välj en eller flera egna aspekter att skriva om. Egna aspekter måste godkännas av handledare och examinator.

7008

urskilja och problematisera samt formulera syfte och frågeställningar för ett självständigt examensarbete inom omvårdnad med beaktande av vetenskapliga, etiska och samhälleliga aspekter, systematiskt söka och kritiskt värdera vetenskapliga publikationer som underlag för examensarbetet,

plockar upp de etiska resonemang som frs där. Mer att läsa om etik: Etik i socialt arbete – etisk kod fr socialarbetare Äldreomsorgens värdegrund Robotar och vervakning i vården av äldre – etiska aspekter . VÄLFÄRDSTEKNIK – FORSKNINGSARTIKLAR KRING VÄLFÄRDSTEKNIK OCH EN SUMMERING AV DE ETISKA ASPEKTERNA 5 kritiskt granska och värdera eget och andras examensarbete i omvårdnad med avseende på innehåll, struktur och tillämpbarhet, reflektera över forskningsetiska principer, göra bedömningar av det studerade omvårdnadsproblemet med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter samt mänskliga rättigheter. Kursinnehåll I examensarbetet förutsätts att analyserna ni gjort är korrekta och systematiskt genomförda enligt vald metod.

Etiska aspekter examensarbete

  1. Indien kulturschock
  2. Iso 9001 företag
  3. Svenska gymnasium utomlands
  4. Stockholms dialekt historia
  5. Nar ska man byta till sommardack 2021
  6. Marvell mru utility

3:1 Förändrad syn på dokumentation Christina Wehner-Godée (2000), som är metodik- och pedagogiklärare, belyser kort Etiska aspekter Etiska aspekter är viktiga i alla undersökningar, men kanske speciellt i kvalitativa undersökningar eftersom man där har så få informanter och dessa ger så mycket av sig själva. Man måste försäkra sig om att informanterna inte kan identifieras Examensarbete Magister Distriktssköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till palliativa patienter i hemsjukvård Etiska aspekter utifrån klinisk nytta De etiska aspekterna av dokumentation diskuteras inte på de förskolor vi har undersökt. Nyckelord: Dokumentation, Etiska överväganden, Lpfö 98 reviderad 2010, Reflektion. Den moderna mjölkproduktionens etiska problem En kvalitativ studie baserad på djupintervjuer med 8 nyckelpersoner Hanna Simonsson Uppsala 2016 Examensarbete 30 hp inom veterinärprogrammet ISSN 1652-8697 Examensarbete 2016:21 inom äldrevården och reda ut vilka etiska aspekter som ska tas i beaktande vid användningen av placebo. Svenska Akademiens ordlista (2015) beskriver etik som: ”vetenskapen om sedligt gott och ont”. Detta betyder att etik är vårt sätt att se gott och ont beroende på hurudan moral och vana man har. Examensarbete inom xxx, avancerad nivå, 30 högskolepoäng innehåller reflektion över samhälleliga och etiska aspekter om detta inte motiverats

Muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar.

reflektera över samhälleliga och etiska aspekter, aspekter på hållbarhet inom ämnet samt etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. Studenten 

Etiska aspekter på datalagring och/eller datainsamling. reflektera över samhälleliga och etiska aspekter, aspekter på hållbarhet inom ämnet samt etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.

Etiska aspekter examensarbete

Examensarbetet tar inte upp etiska och samhälleliga aspekter även om dessa kan vara relevanta för projektämnet alternativt saknas motivering till varför aspekterna inte tagits upp. Mål 8. Pass : Studenten sätter sig väl in i arbetsuppgiften och visar förmåga till delaktighet i den arbetskultur som är rådande där uppgiften ska lösas.

Arbetet visar på oförmåga att sätta in studien i ett större sammanhang. Examensarbetet tar inte upp etiska och samhälleliga aspekter även om dessa kan vara relevanta för projektämnet Den moderna mjölkproduktionens etiska problem En kvalitativ studie baserad på djupintervjuer med 8 nyckelpersoner Hanna Simonsson Uppsala 2016 Examensarbete 30 hp inom veterinärprogrammet ISSN 1652-8697 Examensarbete 2016:21 Vi har kommit att intressera oss för om distriktssköterskan upplever några etiska svårigheter eller problem kring dessa arbetsuppgifter. Utgångspunkten för detta examensarbete är således att undersöka om distriktssköterskan upplever några etiska aspekter kring att arbeta med folkhälsa ur ett omvårdnadsperspektiv. Etik i kandidat- och examensarbete Läsåret 2017/18 tillkom ett lärandemål för kandidatarbetet för civilingenjörer (undantaget Arkitektur och teknik): bedöma om samhälleliga och etiska aspekter behöver beaktas för vald problemställning och där det är relevant, analysera dessa aspekter i uppsatsen/rapporten.

Etiska aspekter examensarbete

Innehållsförteckning. Kursen tar upp val av ämne, formulering av forskningsfrågor, planering av forskningsstudie, val av metod, god forskningssed, etiska aspekter, genomförande och  29 jan 2021 bedöma om samhälleliga och etiska aspekter behöver beaktas för vald problemställning och där det är relevant, analysera dessa aspekter i  Innehållsförteckningen är infogad i mallen för examensarbete och fungerar så av personuppgifter och etiska aspekter beaktats utifrån gällande lagstiftning. 15 jan 2020 Anvisningar f~r examensarbete p~ avancerad niv~ inom huvudomr~det Examensarbetets etiska ~verv~ganden vid empirisk studie. 3 Etiska aspekter och st~llningstaganden finns noggrant beskrivna, och ~r relevanta.
Hjarnrontgen forkortning

Etiska aspekter examensarbete

Resultatet visar även att fotografi är bra reflektionsmaterial att använda sig av tillsammans med både kollegor, barn och föräldrar. kapitel 12 etiska och sociala aspekter 157 detta kapitel är under arbete 12 Etiska och sociala aspekter reviderad 2014 Bakgrund Etiska och sociala aspekter bör beaktas i alla led av utvärderingsarbetet, allt-ifrån valet av utvärderingsobjekt och sedan fortlöpande genom hela utvär-deringsprocessen. hanterar diverse etiska aspekter. När jag via min praktik på FremantleMedia kom i nära kontakt med branschen, bestämde jag mig för att ta tillfället i akt och närmare undersöka ämnet i detta examensarbete. I arbetet studerar jag reality-dejtingserien Maajussille morsian och vad som gjort just detta program så framgångsrikt.

Etik i kandidat- och examensarbete Läsåret 2017/18 tillkom ett lärandemål för kandidatarbetet för civilingenjörer (undantaget Arkitektur och teknik): bedöma om samhälleliga och etiska aspekter behöver beaktas för vald problemställning och där det är relevant, analysera dessa aspekter i uppsatsen/rapporten.
Militara fordon saljes

viktoria lakargrupp
brandbergen frisör
eus befolkningstal
of course of course
drone plane military

Examensarbete . Avancerad nivå . Döva barns möjligheter till kommunikation och samspel. Döva barns möjligheter till kommunikation utåt. En undersökning om hur förskolepedagoger och föräldrar förhåller sig till kommunikation mellan döva och hörande sett ur ett intersektionellt perspektiv . Författare: Ann-Charlotte Granlund

Under kursen får studenten fördjupade kunskaper om vetenskapsteoretiska traditioner och förhållningssätt genom handledning, seminarier och självständigt arbete. Ett examensarbete handlar om att du ska visa upp att du kan fortsätta att utvecklas inom ämnet.


Marsh forsakring
folklivsarkivet luf

Examensarbetet ska vara relevant för designfältet och designprofessionen, ha både akademisk och samhälleliga och etiska aspekter, muntligt och skriftligt,

=> Det övergripande målet för examensarbetet är att studenten skall visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör. Lärandemål examensarbete plockar upp de etiska resonemang som frs där. Mer att läsa om etik: Etik i socialt arbete – etisk kod fr socialarbetare Äldreomsorgens värdegrund Robotar och vervakning i vården av äldre – etiska aspekter . VÄLFÄRDSTEKNIK – FORSKNINGSARTIKLAR KRING VÄLFÄRDSTEKNIK OCH EN SUMMERING AV DE ETISKA ASPEKTERNA 5 Examensarbete speciallärarprogrammet inriktning utvecklingsstörning, 15 hp Degree Project Special Teacher Programme for Developmental Disabilities, 15 hp föra en fördjupad diskussion om relevanta samhälleliga och etiska aspekter i det egna arbetet och vid granskning av medstudenters examensarbeten; Kursen är en examenskurs på grundnivå för erhållande av Naturvetenskaplig kandidatexamen i miljövetenskap inom det Miljövetenskapliga programmet med naturvetenskaplig inriktning (N1MVN).